Periodiek schenken

Als u Stichting Zuiderzee Zwerfdieren ondersteunt door een periodieke gift te doen voor minimaal vijf jaar en dit vastlegt in een akte, dan is de gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt tussen de 36,5-52% (afhankelijk van het belastingtarief waarin u valt) van uw gift terugkrijgen van de fiscus. Het is dus zelfs voordelig om Stichting Zuiderzee Zwerfdieren voor langere periode te steunen, via een akte.

Aantrekkelijk belastingvoordeel

Wat betekent het dat dergelijke (bij notariële) akte vastgelegde giften ‘fiscaal aftrekbaar’ zijn? Dit betekent dat u bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost kunt opvoeren ter grootte van het totale jaarbedrag van de verrichte schenking. U krijgt dus een aanzienlijk deel van de door u te verrichten schenking terug van de fiscus via uw aangifte inkomstenbelasting, welk bedrag varieert van 36,5-52% van de schenking.

Met een periodieke schenking kunt u een groot verschil maken en draagt u substantieel bij aan het doel dat Stichting ZuiderZee Zwerfdieren met hart en ziel ondersteunt: Dat is goed nieuws voor u en voor de dieren!

Voorwaarden voor belastingvoordeel

De periodieke schenking is onder de navolgende voorwaarden jaarlijks volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting:

 • De schenking dient te worden vastgelegd in een akte voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren, waarbij de akte dient te voldoen aan de door de belastingdienst gestelde vereisten;
 • De schenking dient in vaste termijnen plaats te vinden met ieder jaar hetzelfde totaalbedrag. U dient in de akte zelf aan te geven welk bedrag u wenst te schenken en in welke termijnen.
 • Indien u het jaarlijkse schenkingsbedrag wenst af te trekken in uw belastingaangifte, houd er dan rekening mee dat het totale jaarbedrag na het aangaan van de akte moet zijn overgemaakt.

Hoe gaat dit precies?

Hoe hoog het percentage van uw belastingvoordeel bij een notariële akte voor u is, hangt af van uw belastingtarief. Hoe hoger het belastingpercentage, hoe groter het belastingvoordeel.

REKENVOORBEELD|
Mevrouw De Wit heeft een belastbaar inkomen van € 22.000,-. Haar tarief voor de inkomstenbelasting is 36,5%. Ze schenkt per maand € 16,66 aan Stichting ZuiderZee Zwerfdieren oftewel € 200,- per jaar. Haar gift is niet hoger dan 1% van het inkomen (de drempel) en dus is de gift zonder akte in het geheel niet aftrekbaar. Een gemiste kans dus. Na het opmaken van de akte is de gift wel aftrekbaar. Omdat het belastingvoordeel niet haarzelf ten goede hoeft te komen maar zij dit ook graag wil geven aan de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren, verhoogt zij haar gift naar € 315 ,- per jaar. Ze krijgt nu € 115 ,- terug van de belasting. Haar netto gift is nog steeds € 200,- en Stichting ZuiderZee Zwerfdieren ontvangt € 315 !

Bereken zelf welk bedrag u jaarlijks in de vorm van een periodieke gift kunt doen. Hoe kunt u uitrekenen wat u met een periodieke gift per jaar kunt schenken, zodat dit netto op het bedrag uitkomt dat u werkelijk wilt en kunt missen? Houdt u er rekening mee dat als u een fiscaal partner heeft die meer verdient en dus in een hoger belastingtarief valt, u uw gift ook ten laste van het hoogste inkomen van u beiden mag aftrekken zodat u dat hogere percentage zou kunnen aanhouden.

Bedrag dat u werkelijk per maand kunt missen = W
Hoogste bedrag percentage belastingschijf schenker of fiscaal partner schenker = X 100 - X = Y
W / Y x 100 = Z x 12 = BRUTO JAARBEDRAG DAT U KUNT SCHENKEN OM NETTO EVENVEEL TE SCHENKEN ALS U WILDE GEVEN VOOR HET GOEDE DOEL

Stel dat u 36,5% belasting betaalt en netto € 20,- per maand kunt missen. De formule brengt dan mee dat u 100 – 36,5 = 63,5 20 / 63,5 x 100 = x 12 = € 377,-. U kunt Stichting ZuiderZee Zwerfdieren verblijden met een bedrag van € 377,- per jaar!

Ja, ik wil! En nu?

Stap 1: De onderhandse of notariële akte

De onderhandse akte

 •  Download hier de onderhandse akte en vul het formulier in tweevoud in.
 •  Tevens willen wij u verzoeken om gelijktijdig een betalingsvolmacht inzake de periodieke schenking toe te sturen. Deze kunt u hier downloaden.
 • Stuur de getekende formulieren op naar:
  Stichting Zuiderzee Zwerfdieren
  t.a.v. Charonne Visser
  Jol 11-22
  8243 ED Lelystad.
 • Wanneer wij de formulieren hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging met daarbij één ingevuld exemplaar retour.

De notariële akte
Behalve een onderhandse akte kan ook worden gekozen voor een notariële schenkingsakte. Hierbij wordt de overeenkomst notarieel vastgelegd. Aan deze overeenkomst zijn helaas kosten verbonden, waardoor er van uw schenking minder kan worden besteed aan ons doel. De Stichting Zuiderzee Zwerfdieren ontvangt van haar huisnotaris, Fenneke Koster-Joenje, gelukkig een aantal schenkingsakten gratis en voor de vervolgakten sponsort zij ons doel ook, zodat de kosten dan beperkt blijven tot een bescheiden onkostenvergoeding.

• Download hier (download bestand erachter hangen) de notariële akte en vul het formulier in.
• Tevens willen wij u verzoeken om gelijktijdig een betalingsvolmacht inzake de periodieke schenking toe te sturen. Deze kunt u hier (download bestand erachter hangen) downloaden
• Stuur de getekende formulieren met een kopie van uw legitimatiebewijs (bij rijbewijs en identiteitskaart de voor- en achterkant) op naar huisnotaris:
Notariaat Fenneke Koster-Joenje
t.a.v. Fenneke Koster
Postbus 384
8200 AJ Lelystad
- U ontvangt binnen enkele weken een afschrift van de akte.

Stap 2: Het overmaken van uw gift

Op het formulier voor de akte heeft u aangegeven of u uw jaarbijdrage ineens of in twaalf maandtermijnen wilt voldoen.
Indien u geen gebruik maakt van een betalingsvolmacht (download bestand erachter hangen) dient U zelf een periodieke overschrijving (5x jaarbedrag of 60x maandbedrag) aan te maken bij uw bank.
Let wel: het is van belang dat u zelf de tijdige betaling verzorgt, zodat de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren hier geen extra zorgen over hoeft te hebben.
Voor u zelf geeft dit ook rust en heeft u er geen omkijken naar en de periodieke gift loopt automatisch na de door u opgegeven periode af.

Let op: uw hele jaarbijdrage dient altijd uiterlijk 31 december van het kalenderjaar op de rekening van Stichting Zuiderzee Zwerfdieren staat, anders vervalt uw recht op volledige aftrek.

Stap 3 Fiscale teruggave vragen

Bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting dient u de periodieke jaargift aan te geven (zie het kopje ‘Aftrekposten giften’ onder ‘periodieke giften’). Zo is duidelijk dat het om een schenking bij notariële akte gaat en dat de gift volledig aftrekbaar is. Als u niet verplicht bent om aangifte te doen, dan ontvangt u geen aangifteformulier en dient u het formulier zelf op te vragen via www.belastingdienst.nl. Als u vragen heeft, stuurt u dan een mail naar: fenneke@denieuwenotaris.nl.